hislut redtube xnxx sikis izle alman porno สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด - โครงการสหกรณ์ 3 ดี

โครงการสหกรณ์ 3 ดี ประจำปี 2560

 

 

 

 มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกตาม "โครงการสหกรณ์ 3 ดี"

ประเภทสมาชิกสหกรณ์ (ออมดี) ได้แก่                       

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษยา       สันติกาญจน์   จากสถาบันภาษา

          คุณบรรจง                              พรหมแพทย์   จากสำนักหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้

          คุณเบญจวรรณ                      ทองมีทิพย์      จากอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

              

 

ประเภทกรรมการสหกรณ์ (ปฏิบัติดี) ได้แก่ 

          คุณไกรสรส์                 คำอ้วน        จากอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ วิทยาเขตรังสิต

 

รางวัลสหกรณ์ 3 ดีนี้ นอกจากจะได้เกียรติบัตรแล้ว ยังได้รับหุ้นจำนวนท่านละ 1,000 บาท

ณ วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  (วันที่ 14 มีนาคม 2561)