hislut redtube xnxx sikis izle alman porno สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด - การสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิก

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 

คุณสมบัติของสมาชิก

 1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายตามคำสั่งศาล
 4. เป็นอาจารย์ประจำ เจ้าหน้าที่ประจำ หรือพนักงานประจำของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือเจ้าหน้าที่ประจำของสหกรณ์นี้ หรือเจ้าหน้าที่ประจำของร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด
 5. เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม
 6. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
 7. เป็นสมาชิกสหกรณ์นี้ซึ่งเกษียณอายุงานประจำตามข้อ 33 (4)

 

การเข้าเป็นสมาชิก

          ผู้สมัครยื่นใบสมัครได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดยให้ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครรับรองด้วย แต่ถ้าหากเป็นผู้ดำรงตำแหน่งบริหารก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง หากยื่นเรื่องสมัครสมาชิกก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน ท่านจะได้รับสิทธ์การเป็นสมาชิกในสิ้นเดือนนั้นๆ

 

สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก

     ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก

สิทธิของสมาชิก มีดังนี้

  1. เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
  2. เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
  3. เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
  4. ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
  5. สิทธิอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

 

หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้

 1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติและคำสั่งของสหกรณ์
 2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์กำหนด
 3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
 4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
 5. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

     ผู้เข้าเป็นสมาชิก จะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ และหากลาออกจากการเป็นสมาชิกแล้ว และต้องการสมัครเป็นสมาชิกอีกครั้งจะต้องเสียค่าธรรมเนียม คนละ 200 บาท

 

การลาออกจากสหกรณ์

     สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน อาจลาออกจากสหกรณ์ได้โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ หากยื่นเรื่องภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ท่านจะได้รับเงินค่าหุ้นคืนหลังหักภาระหนี้แล้วในวันสิ้นเดือน

     คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคหนึ่งได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย