hislut redtube xnxx sikis izle alman porno สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด - สวัสดิการสมาชิก

สวัสดิการสมาชิก สอ.มกท.

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

  • ทุนการศึกษาประเภทประถมศึกษา
  • ทุนการศึกษาประเภทมัธยมศึกษา

 

 

เงินสงเคราะห์สมาชิก

  • เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดาหรือมารดา
  • เงินสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือภัยอื่น ๆ
  • เงินสงเคราะห์สมาชิกในกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือประสบอุบัติเหตุร้ายแรง ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกหรือผู้รับประโยชน์แจ้งความประสงค์ พร้อมแนบหลักฐานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบภายใน 60 วัน

  

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2558