hislut redtube xnxx sikis izle alman porno สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด - ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

     ปี พ.ศ. 2530 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนำโดย อาจารย์สุรี บูรณธนิต รองอธิการบดีฝ่ายบริหารในขณะนั้นได้ดำริว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะพนักงานที่มีรายได้น้อย เมื่อประสบปัญหามีความจำเป็นต้องการใช้เงินอย่างกระทันหัน ส่วนใหญ่จะหาทางออกด้วยการไปกู้ยืมเงินจากบุคคลภายนอกซึ่งต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ครอบครัว อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีสวัสดิการในด้านการให้กู้ยืมเงินแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรที่มีความจำเป็นด้วยปัจจัยต่างๆ ประกอบกับขาดหน่วยงานที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการออมทรัพย์ คณะผู้บริหารจึงเห็นสมควรให้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น เพื่อช่วยเหลือบุคลากรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีหลักประกันที่มั่นคง และรู้จักการออมทรัพย์ในระยะยาว ด้วยวิธีการถือหุ้น การฝากเงิน และเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงินเนื่องจากประสบปัญหาเฉพาะหน้าก็สามารถกู้ยืมจากสหกรณ์ฯ ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูงมากนักในการดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด ได้มีการประชุมชี้แจงแก่บุคลากรที่สนใจจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2530 มีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนั้นรวม 160 คน จากผู้เข้าชื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ ทั้งสิ้น 213 คน ที่ประชุมใหญ่จึงมีมติให้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยการถือหุ้นและฝากเงินในสหกรณ์ ประการที่สอง เพื่อให้เงินกู้แก่สมาชิกสำหรับใช้เพื่อการอันจำเป็นและในที่ประชุมครั้งนั้นได้มีมติเลือกตั้งคณะผู้จัดตั้งเพื่อลงชื่อในการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์โดยมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ จำนวน 15 คน ประกอบด้วย

 

1. อาจารย์สุรี บูรณธนิต ประธาน
2. ดร.ธนู กุลชล รองประธาน
3. ดร.มัทนา สานติวัตร รองประธาน
4. อาจารย์เสงี่ยม รัตนภูพันธ์ เหรัญญิก
5. อาจารย์วันทนา ศรีชัยเพชร เลขานุการ
6. อาจารย์รัตน์ โอสถานุเคราะห์ กรรมการ
7. อาจารย์นฤมล โอสถานุเคราะห์ กรรมการ
8. อาจารย์สมหมาย ดอกไม้ กรรมการ
9. อาจารย์ลักษณา สตะเวทิน กรรมการ
10. ดร.อัมภารัชฏ์ วิเศษสมิต กรรมการ
11. ดร.อภิวัฒน์ วัฒนางกูร กรรมการ
12. อาจารย์กัลยาภรณ์ หมื่นนิกร กรรมการ
13. อาจารย์สากล ภู่ศิริ กรรมการ
14. อาจารย์วัฒนา สุนทรธัย กรรมการ
15. อาจารย์วิรัติ นิธิกุล กรรมการ


      คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด ได้มีหนังสือลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2530 เสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 โดยใช้ชื่อว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด แลนายทะเบียนสหกรณ์ได้ออกหนังสือสำคัญรับจดทะเบียนให้เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2531 เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ สทส(อ) 5/2531 เลขทะเบียนข้อบังคับที่ สทส(อ) 5/2531

     สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด เริ่มเปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2531 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ฝ่ายการคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 (ปัจจุบันเป็นสำนักงานของสายกิจการนักศึกษา) โดยมี  อาจารย์สุรี    บูรณธนิต เป็นประธานกรรมการดำเนินการชุดแรก มีสมาชิกเริ่มต้นจำนวน 221 คน ทุนเรือนหุ้นเก็บจากสมาชิกครั้งแรกมีจำนวน 35,420 บาท และเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานปีแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2531   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด มีสมาชิกรวม 354 คน สินทรัพย์รวม 2,242,370.24  บาท เงินรับฝากรวม 1,265,920 บาท  ทุนเรือนหุ้นรวม 740,950 บาท ให้สมาชิกกู้รวม 3,320,670 บาท และมีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 93,492.49 บาท

     ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด ดำเนินงานมาเป็นเวลา 31 ปี (ในปี พ.ศ. 2562) มีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคาร A7-1U4 Main Campus บริหารงานโดยคณะกรรมการดำเนินการจำนวน 15 คน ซึ่งมาจากผู้แทนของผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของมหาวิทยาลัย ที่ทำงานด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์ และรอบคอบ พร้อมทั้งได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย เพื่อประสิทธิภาพและผลประโยชน์ของมวลสมาชิก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ ยังไม่เคยมีปัญหาเรื่องหนี้สูญ สามารถดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด ทั้งนี้ ก็ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งของผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน นอกจากนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด ยังจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก เงินสงเคราะห์สมาชิกกรณีเกิดอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และเสียชีวิต หรือการเสียชีวิตของคู่สมรส บุตร บิดา-มารดาของสมาชิก

 

โครงสร้างสหกรณ์ฯ

 

คำขวัญ

ปี 2554  ออมก่อนใช้ จ่ายหลังคิด ชีวิตมั่นคง  โดย รศ.วัฒนา สุนทรธัย