hislut redtube xnxx sikis izle alman porno สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด - โครงการสหกรณ์ 3 ดี

โครงการสหกรณ์ 3 ดี ประจำปี 2561

อาจารย์สุรี บูรณธนิต ผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกตาม "โครงการสหกรณ์ 3 ดี" ดังนี้

 ประเภทสมาชิกสหกรณ์ (ออมดี) ได้แก่                       

          ผศ.ดร.สุวรรณี        ลัคนวณิช         จากคณะนิเทศศาสตร์ 

          คุณนงลักษณ์         ปรางโหมด     จากศูนย์คอมพิวเตอร์

          คุณอดุลย์               วงค์บุญมา      จากฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

         (คุณสายพิณ วงค์บุญมา รับแทน)

            

 ประเภทกรรมการสหกรณ์ (ปฏิบัติดี) ได้แก่ 

           อาจารย์สุนัน          คงธงชัย          จากฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

 

รางวัลสหกรณ์ 3 ดีนี้ นอกจากจะได้เกียรติบัตรแล้ว ยังได้รับหุ้นจำนวนท่านละ 1,000 บาท

ณ วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561  (วันที่ 8 มีนาคม 2562)