hislut redtube xnxx sikis izle alman porno สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด - โครงการสหกรณ์ 3 ดี

โครงการสหกรณ์ 3 ดี ประจำปี 2562

มอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกตาม "โครงการสหกรณ์ 3 ดี" ดังนี้

 ประเภทสมาชิกสหกรณ์ (ออมดี) ได้แก่                       

           อาจารย์ตรีณัฐ      เฉลยฤทธิ์   จากสำนักงานอธิการบดี 

           คุณรสุชา               ภรณ์ธนกุล  จากฝ่ายการคลัง

           คุณบุญเลี้ยง          ภูละวงษ์      จากฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

   

 ประเภทกรรมการสหกรณ์ (ปฏิบัติดี) ได้แก่ 

           อาจารย์ภรัณยา  ปรางทอง   จากสำนักหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้

 

รางวัลสหกรณ์ 3 ดีนี้ นอกจากจะได้เกียรติบัตรแล้ว ยังได้รับหุ้นจำนวนท่านละ 1,000 บาท

ณ วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  (วันที่ 13 มีนาคม 2563)