hislut redtube xnxx sikis izle alman porno สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด - โครงการสหกรณ์ 3 ดี ประจำปี 2554

โครงการสหกรณ์ 3 ดี ประจำปี 2554

มอบโล่เชิดชูเกียรติ “กีรติสหกรณ์” ได้แก่

อาจารย์สุรี  บูรณธนิต กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ

ผู้ริเริ่มก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกตาม “โครงการสหกรณ์ 3 ดี”  

ประเภทสมาชิกสหกรณ์ (ออมดี) ได้แก่     

อาจารย์นฤมล     อัมรินทร์นุเคราะห์     จากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คุณสมพร            รบว่อง                       จากฝ่ายการคลัง

คุณวิมล               ฟักเกาะ                     จากแผนกบริการอาคารสถานที่รังสิต    

 

ประเภทกรรมการสหกรณ์ (ปฏิบัติดี) ได้แก่ 

อาจารย์ศิริวรรณ  ว่องวีรวุฒิ                 จากคณะบริหารธุรกิจ  

 

 

รางวัลสหกรณ์ 3 ดีนี้ นอกจากจะได้เกียรติบัตรแล้ว ยังได้รับหุ้นจำนวนท่านละ 500 บาท

 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554  (วันที่ 10 เมษายน 55)