hislut redtube xnxx sikis izle alman porno สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด - คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ประจำปี 2554

นางชนัญชี ภังคานนท์
ประธานกรรมการ

นางพรพรรณ ศุภภิญโญพงศ์
รองประธานกรรมการ

นางสาวสุภัทรา วรภัทรพานิชย์
กรรมการและเหรัญญิก

นางศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ
กรรมการ
นางสาวอรุณีย์ ลิ้มประเสริฐ
กรรมการ

นายสัมพันธ์ ยิ้มพงษ์
กรรมการ

นายนฤทธิ์ บุญรักษาทรัพย์
กรรมการ
นายสมโชค สงขำ
กรรมการ
นายกิตติศักดิ์ พรหมรัตน์
กรรมการ
นายอนิรุทธ์ เสวกอาภรณ์
กรรมการ
นายนที ไม้สน
กรรมการ
นายณรงค์ วงค์ใจแก้ว
กรรมการ
นายดุษฎี ผ่องโสภณ
กรรมการ
นางสาวศิริธร บุตรแก้ว
กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการอำนวยการ
  นางชนัญชี ภังคานนท์ ประธานกรรมการ
  นางพรพรรณ ศุภภิญโญพงศ์ กรรมการ
  นางสาวสุภัทรา วรภัทรพานิชย์ กรรมการ
  นางสาวอรุณีย์ ลิ้มประเสริฐ กรรมการ
  นางสาวศิริธร บุตรแก้ว เลขานุการ
 
คณะกรรมการเงินกู้
  นางชนัญชี ภังคานนท์ ประธานกรรมการ
  นางพรพรรณ ศุภภิญโญพงศ์ กรรมการ
  นางสาวสุภัทรา วรภัทรพานิชย์ กรรมการ
  นายสมโชค สงขำ กรรมการ
  นายสัมพันธ์ ยิ้มพงษ์ เลขานุการ
 
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
  นางศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ ประธานกรรมการ
  นางสาวศิริธร บุตรแก้ว กรรมการ
  นายกิตติศักดิ์ พรหมรัตน์ กรรมการ(เลขานุการ)
  นายอนิรุทธ์ เสวกอาภรณ์ กรรมการ
  นายฉัตรชัย สิทธิกรโอฬารกุล เลขานุการ

 

ผลงาน

  1. โครงการสหกรณ์ 3 ดี
  2. โครงการ "จักรยานยนต์เพื่อคนสหกรณ์"
  3. พักชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554