hislut redtube xnxx sikis izle alman porno สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด - คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 ประจำปี 2555

นางชนัญชี ภังคานนท์
ประธานกรรมการ

นางพรพรรณ ศุภภิญโญพงศ์
รองประธานกรรมการ

นางสาวสุภัทรา วรภัทรพานิชย์
กรรมการและเหรัญญิก

นางสาวศิริธร บุตรแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
นายสมโชค สงขำ
กรรมการ
นายกิตติศักดิ์ พรหมรัตน์
กรรมการ
นายอนิรุทธ์ เสวกอาภรณ์
กรรมการ
นายนที ไม้สน
กรรมการ
นายสมยศ  สุขขัง
กรรมการ
นางพรทิพย์  ชิณสงคราม
กรรมการ
  นายอนุชา  ปิยะวาณิชย์สกุล
กรรมการ
  นางภรัณยา  ปรางทอง
กรรมการ
นางพัชรี  แก้วเกตุ
กรรมการ
นายณรงค์ วงค์ใจแก้ว
กรรมการ
นายสมโพธ  วัดโพธิ์สุข
กรรมการ

 

คณะกรรมการอำนวยการ
  นางชนัญชี ภังคานนท์ ประธานกรรมการ
  นางพรพรรณ ศุภภิญโญพงศ์ กรรมการ
  นางสาวสุภัทรา วรภัทรพานิชย์ กรรมการ
  นายสมยศ สุขขัง กรรมการ
  นางสาวศิริธร บุตรแก้ว เลขานุการ
 
คณะกรรมการเงินกู้
  นางชนัญชี ภังคานนท์ ประธานกรรมการ
  นางพรพรรณ ศุภภิญโญพงศ์ กรรมการ
  นางสาวสุภัทรา วรภัทรพานิชย์ กรรมการ
  นางพัชรี แก้วเกตุ กรรมการ
  นางพรทิพย์ ชิณสงคราม เลขานุการ
 
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
  นายสมโชค สงขำ ประธานกรรมการ
  นางสาวศิริธร บุตรแก้ว กรรมการ
  นายกิตติศักดิ์ พรหมรัตน์ กรรมการ
  นายอนิรุทธ์ เสวกอาภรณ์ กรรมการ
  นางภรัณยา ปรางทอง เลขานุการ
 
คณะทำงานเงินกู้พิเศษ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
  นายอนุชา  ปิยะวาณิชย์สกุล  
  นางสาวสุภัทรา  วรภัทรพานิชย์  
  นางพัชรี  แก้วเกตุ  
  นายกิตติศักดิ์  พรหมรัตน์   
  นายณรงค์  วงค์ใจแก้ว  
 
คณะทำงานเงินกู้พิเศษ วิทยาเขตรังสิต
  นายสมโชค  สงขำ  
  นางภรัณยา  ปรางทอง  
  นายอนิรุทธ์  เสวกอาภรณ์  
  นายนที  ไม้สน  
  นายสมโพธ วัดโพธิ์สุข  

 

ผลงาน

  • โครงการ "จักรยานยนต์เพื่อคนสหกรณ์"
  • โครงการเงินกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีและการสื่อสาร
  • โครงการมอบโอกาสทางการศึกษาและอาชีพแก่เยาวชน