hislut redtube xnxx sikis izle alman porno สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด - คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 ประจำปี 2558

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 ประจำปี 2558

 

นางสาวภาวิณี  ช้อยสุนิรชร
ประธานกรรมการ

 

 

นายสมยศ  โอสนานนท์
รองประธานกรรมการ

 

 

นางกุสุมา เทียมพันธ์
กรรมการและเหรัญญิก

 

 

นายสมยศ สุขขัง
กรรมการ

 

 

นางศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ
กรรมการ

 

 

นางสุจินต์  เพิ่มพิทักษ์
กรรมการ

 

 

นางสาวสุกัญญา  เกษมจันทร์
กรรมการ

 

 

 

นางสาวกาญจนา  ชูขำ
กรรมการ

 

 

นางสุนัน  คงธงชัย
กรรมการ

 

 

นายสมพร  ปานขลิบ
กรรมการ

 

 

นายฉัตรชัย  สิทธิกรโอฬารกุล
กรรมการ

 

 

นายไกรสรส์  คำอ้วน
กรรมการ

 

 

นางสาวทองดี  สลุงใหญ่
กรรมการ

 

 

นายเทพนิรันด์  โยลุง
กรรมการ

 

 

นางสาวศศิกานต์  ดีเจริญ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการอำนวยการ

  นางสาวภาวิณี ช้อยสุนิรชร ประธานกรรมการ
  นายสมยศ โอสนานนท์ กรรมการ
  นางกุสุมา เทียมพันธ์ กรรมการ
  นางศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ กรรมการ
  นางสาวศศิกานต์ ดีเจริญ เลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้

  นางสายภาวิณี ช้อยสุนิรชร ประธานกรรมการ
  นายสมยศ โอสนานนท์ กรรมการ
  นางกุสุมา เทียมพันธ์ กรรมการ
  นายสมพร ปานขลิบ กรรมการ
  นางสุนัน คงธงชัย เลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

  นายสมยศ สุขขัง ประธานกรรมการ
  นายศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ กรรมการ
  นางสุจินต์ เพิ่มพิทักษ์ กรรมการ
  นางสาวกาญจนา ชูขำ กรรมการ
  นายไกรสรส์ คำอ้วน เลขานุการ

คณะทำงานเงินกู้พิเศษ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

  นายสมยศ สุขขัง
  นางสาวกาญจนา ชูขำ
  นายไกรสรส์ คำอ้วน
  นายฉัตรชัย สิทธิกรโอฬารกุล
  นางสายสุกัญญา เกษจันทร์
  นางสุนัน คงธงชัย