hislut redtube xnxx sikis izle alman porno สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด - คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 ประจำปี 2565

 

 นายสมหมาย ดอกไม้

ที่ปรึกษา

 

 

นายศุภเจตน์ จันทร์สาส์น
ประธานกรรมการ

 

 

 

นางศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ
รองประธานกรรมการ

 

 

นางสาวเพชรี ศิริกิจจาขจร

ผู้ตรวจสอบกิจการ

 

 


นางสาวเสาวลักษณ์ ขำรัก
กรรมการและเหรัญญิก

 

 

 

นางสาววิไลลักษณ์ ไกรลาศ
กรรมการ

 

 

นางสาวนันท์นภัส พรเจริญวาสน์
กรรมการ

 


 

นางกัญญา รอดประสิทธิ์
กรรมการ

 

 

 

นางสาวณัฐชา วัฒนวิไล
กรรมการ

 

 

นางภรัณยา ปรางทอง
กรรมการ

 

 

ปกรณ์ ปาลวงษ์พานิช
กรรมการ

 

 

นายฉัตรชัย  สิทธิกรโอฬารกุล
กรรมการ

 

 

 

นางสาวศิริวรรณ ศิริภิรมย์
กรรมการ

 

 

นายพูนศักดิ์ เพียรดี
กรรมการ
 

นางสาววิภารัตน์ นราหลำ
กรรมการ

 

 

 

นายสงคราม อินอยู่
กรรมการ

 

 

นางสาวสุนิสา สอนธรรม
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการอำนวยการ 

 

นายศุภเจตน์

จันทร์สาส์น

ประธานกรรมการ

 

นางศิริวรรณ

ว่องวีรวุฒิ

กรรมการ

 

นางสาวณัฐชา

วัฒนวิไล

กรรมการ

 

นางสาวเสาวลักษณ์

ขำรัก

กรรมการ

 

นางสาวสุนิสา

สอนธรรม

เลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้ 

 

นายศุภเจตน์

จันทร์สาส์น

ประธานกรรมการ

 

นางศิริวรรณ

ว่องวีรวุฒิ

กรรมการ

 

นางสาวเสาวลักษณ์

ขำรัก

กรรมการ

 

นายสงคราม

อินอยู่

กรรมการ

 

นางภรัณยา

ปรางทอง

เลขานุการ

 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

 

นางศิริวรรณ

ว่องวีรวุฒิ

ประธานกรรมการ

 

นางสาวนันท์นภัส

พรเจริญวาสน์

กรรมการ

 

นางสาววิไลลักษณ์

ไกรลาศ

กรรมการ

 

นายฉัตรชัย

สิทธิกรโอฬารกุล

กรรมการ

 

นางสาวศิริวรรณ

ศิริภิรมย์

เลขานุการ

คณะทำงานเงินกู้พิเศษ

 

นายปกรณ์

ปาลวงษ์พานิช

หัวหน้าคณะทำงานเงินกู้พิเศษ

 

นางภรัณยา

ปรางทอง

กรรมการ

 

นางกัญญา

รอดประสิทธิ์

กรรมการ

 

นายพูนศักดิ์

เพียรดี

กรรมการ

 

นายสงคราม

อินอยู่

กรรมการ

 

นางสาววิไลลักษณ์

ไกรลาศ

กรรมการ

 

นายฉัตรชัย

สิทธิกรโอฬารกุล

กรรมการ

คณะกรรมการติดตามลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้ 

 

นายปกรณ์

ปาลวงษ์พานิช

ประธานกรรมการ

 

นางสาวณัฐชา

วัฒนวิไล

กรรมการ

 

นายพูนศักดิ์

เพียรดี

กรรมการ

 

นางสาววิภารัตน์

นราหลำ

กรรมการ

 

นางกัญญา

รอดประสิทธิ์

เลขานุการ