hislut redtube xnxx sikis izle alman porno สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด - คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 ประจำปี 2563

 

 นายสมหมาย ดอกไม้

ที่ปรึกษา

 

 

นายพันธมิตร คุณศรีรักษ์สกุล
ประธานกรรมการ

 

 

 

นางสุจินต์ เพิ่มพิทักษ์
รองประธานกรรมการ

 

 

นางสุธี คทวณิช

ผู้ตรวจสอบกิจการ

 

 


นางสาวสุภัทรา วรภัทรพาณิชย์
กรรมการและเหรัญญิก

 

 

 

นางสาวมารยาท โยทองยศ
กรรมการ

 

 

นายรพีสร เฟื่องเกษม
กรรมการ

 


 

นางกัญญา รอดประสิทธิ์
กรรมการ

 

 

 

นายสมโชค สงขำ
กรรมการ

 

 

นายไกรสรส์ คำอ้วน
กรรมการ

 

 

นางสาวสุชาดา จารุพรโกศล
กรรมการ

 

 

นางสาวจิติมา พรกิตติปัญญา
กรรมการ

 

 

 

นางสาวศิริวรรณ ศิริภิรมย์
กรรมการ

 

 

นางพัชรินทร์ แก้วเกตุ
กรรมการ
 

นายชลธร อริยปิติพันธ์
กรรมการ

 

 

 

นางประภาพร ผ่องโสภณ
กรรมการ

 

 

นางสาวสุนิสา สอนธรรม
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการอำนวยการ 

 

นายพันธมิตร

คุณศรีรักษ์สกุล

ประธานกรรมการ

 

นางสุจินต์

เพิ่มพิทักษ์

กรรมการ

 

นางสาวสุภัทรา

วรภัทรพานิชย์

กรรมการ

 

นายรพีสร

เฟื่องเกษม

กรรมการ

 

นางสาวสุนิสา

สอนธรรม

เลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้ 

 

นายพันธมิตร

คุณศรีรักษ์สกุล

ประธานกรรมการ

 

นางสุจินต์

เพิ่มพิทักษ์

กรรมการ

 

นางสาวสุภัทรา

วรภัทรพานิชย์

กรรมการ

 

นางสาวสุชาดา

จารุพรโกศล

กรรมการ

 

นางพัชรินทร์

แก้วเกตุ

เลขานุการ

 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

 

นางสาวมารยาท

โยทองยศ

ประธานกรรมการ

 

นายสมโชค

สงขำ

กรรมการ

 

นายไกรสรส์

คำอ้วน

กรรมการ

 

นางสาวจิติมา

พรกิตติปัญญา

กรรมการ

 

นายชลธร

อริยปิติพันธ์

เลขานุการ

คณะทำงานเงินกู้พิเศษ

 

นายสมโชค

สงขำ

หัวหน้าคณะทำงานเงินกู้พิเศษ

 

นายไกรสรส์

คำอ้วน

กรรมการ

 

นางกัญญา

รอดประสิทธิ์

กรรมการ

 

นายชลธร

อริยปิติพันธ์

กรรมการ

 

นางพัชรินทร์

แก้วเกตุ

กรรมการ

 

นางประภาพร 

ผ่องโสภณ

กรรมการ

คณะกรรมการเพื่อติดตามลูกหนี้ค้างชำระหนี้ 

 

นางสุจินต์

เพิ่มพิทักษ์

ประธานกรรมการ

 

นายสมโชค

สงขำ

กรรมการ

 

นายไกรสรส์

คำอ้วน

กรรมการ

 

นางพัชรินทร์

แก้วเกตุ

กรรมการ

 

นางกัญญา

รอดประสิทธิ์

เลขานุการ