hislut redtube xnxx sikis izle alman porno สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด - คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31 ประจำปี 2561

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31 ประจำปี 2561

 

 นายสมหมาย ดอกไม้

ที่ปรึกษา

 

 

 

นางเสาวณี  มณีแสงสาคร
ประธานกรรมการ

 

นายพันธมิตร คุณศรีรักษ์สกุล
รองประธานกรรมการ

 

 

นางสุธี คทวณิช

ผู้ตรวจสอบกิจการ

 

 


นางสาวสุภัทรา วรภัทรพาณิชย์
กรรมการและเหรัญญิก

 

 

 

นางสาวมารยาท โยทองยศ
กรรมการ

 

 

นายรพีสร เฟื่องเกษม
กรรมการ

 

 

นางสาวสุกัญญา  เกษมจันทร์
กรรมการ

 

 

 

นางสาวกาญจนา  ชูขำ
กรรมการ

 

 

นางสุนัน  คงธงชัย
กรรมการ

 

 

นางสาวสุชาดา จารุพรโกศล
กรรมการ

 

 

นางสาวจิติมา พรกิตติปัญญา
กรรมการ

 

 

นางภรัณยา  ปรางทอง
กรรมการ

 

 

นางพัชรินทร์ แก้วเกตุ
กรรมการ

 

 

นางบุญพา  อมรกุล
กรรมการ

 

 

นางสาวศศิกานต์  ดีเจริญ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการอำนวยการ

 

 

นางเสาวณี

มณีแสงสาคร

ประธานกรรมการ

 

นายพันธมิตร

คุณศรีรักษ์สกุล

กรรมการ

 

นางสาวสุภัทรา

วรภัทรพานิชย์

กรรมการ

 

นายรพีสร

เฟื่องเกษม

กรรมการ

 

นางสาวศศิกานต์

ดีเจริญ

เลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้

 

 

นางเสาวณี

มณีแสงสาคร

ประธานกรรมการ

 

นายพันธมิตร

คุณศรีรักษ์สกุล

กรรมการ

 

นางสาวสุภัทรา

วรภัทรพานิชย์

กรรมการ

 

นางสาวสุชาดา

จารุพรโกศล

กรรมการ

 

นางพัชรินทร์

แก้วเกตุ

เลขานุการ

 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

 

 

นางสาวมารยาท

โยทองยศ

ประธานกรรมการ

 

นายชลธร

อริยปิติพันธ์

กรรมการ

 

นางสาวกาญจนา

ชูขำ

กรรมการ

 

นางสุนัน

คงธงชัย

กรรมการ

 

นางภรัณยา

ปรางทอง

เลขานุการ

คณะทำงานเงินกู้พิเศษ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

 

นางสาวกาญจนา

ชูขำ

กรรมการ

 

นางสุนัน

คงธงชัย

กรรมการ

 

นางภรัณยา

ปรางทอง

กรรมการ

 

นายชลธร

อริยปิติพันธ์

กรรมการ

 

นางสาวจิติมา

พรกิตติปัญญา

กรรมการ

 

นางพัชรินทร์

แก้วเกตุ

กรรมการ