hislut redtube xnxx sikis izle alman porno สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด - คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 ประจำปี 2564

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 ประจำปี 2564

 

 



นายสมหมาย ดอกไม้

ที่ปรึกษา

 

 

นายพันธมิตร คุณศรีรักษ์สกุล
ประธานกรรมการ

 

 

 

นางชนัญชี ภังคานนท์
รองประธานกรรมการ

 

 

นางสาวเพชรี ศิริกิจจาขจร

ผู้ตรวจสอบกิจการ

 

 


นางสาวเสาวลักษณ์ ขำรัก
กรรมการและเหรัญญิก

 

 

 

นางสาววิไลลักษณ์ ไกรลาศ
กรรมการ

 

 

นายรพีสร เฟื่องเกษม
กรรมการ

 


 

นางกัญญา รอดประสิทธิ์
กรรมการ

 

 

 

นายสมโชค สงขำ
กรรมการ

 

 

นายไกรสรส์ คำอ้วน
กรรมการ

 

 

นางสาวสุชาดา จารุพรโกศล
กรรมการ

 

 

นายฉัตรชัย  สิทธิกรโอฬารกุล
กรรมการ

 

 

 

นางสาวศิริวรรณ ศิริภิรมย์
กรรมการ

 

 

นางพัชรินทร์ แก้วเกตุ
กรรมการ
 

นายชลธร อริยปิติพันธ์
กรรมการ

 

 

 

นางประภาพร ผ่องโสภณ
กรรมการ

 

 

นางสาวสุนิสา สอนธรรม
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการอำนวยการ 

 

นายพันธมิตร

คุณศรีรักษ์สกุล

ประธานกรรมการ

 

นางชนัญชี

ภังคานนท์

กรรมการ

 

นางสาวเสาวลักษณ์

ขำรัก

กรรมการ

 

นายรพีสร

เฟื่องเกษม

กรรมการ

 

นางสาวสุนิสา

สอนธรรม

เลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้ 

 

นายพันธมิตร

คุณศรีรักษ์สกุล

ประธานกรรมการ

 

นางชนัญชี

ภังคานนท์

กรรมการ

 

นางสาวเสาวลักษณ์

ขำรัก

กรรมการ

 

นางสาวสุชาดา

จารุพรโกศล

กรรมการ

 

นางพัชรินทร์

แก้วเกตุ

เลขานุการ

 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

 

นายชลธร

อริยปิติพันธ์

ประธานกรรมการ

 

นายสมโชค

สงขำ

กรรมการ

 

นายไกรสรส์

คำอ้วน

กรรมการ

 

นายฉัตรชัย

สิทธิกรโอฬารกุล

กรรมการ

 

นางสาวศิริวรรณ

ศิริภิรมย์

เลขานุการ

คณะทำงานเงินกู้พิเศษ

 

นายสมโชค

สงขำ

หัวหน้าคณะทำงานเงินกู้พิเศษ

 

นายไกรสรส์

คำอ้วน

กรรมการ

 

นางกัญญา

รอดประสิทธิ์

กรรมการ

 

นายชลธร

อริยปิติพันธ์

กรรมการ

 

นางพัชรินทร์

แก้วเกตุ

กรรมการ

 

นางสาววิไลลักษณ์

ไกรลาศ

กรรมการ

 

นายฉัตรชัย

สิทธิกรโอฬารกุล

กรรมการ

คณะกรรมการติดตามลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้ 

 

นายสมโชค

สงขำ

ประธานกรรมการ

 

นางสาววิไลลักษณ์

ไกรลาศ

กรรมการ

 

นายไกรสรส์

คำอ้วน

กรรมการ

 

นางพัชรินทร์

แก้วเกตุ

กรรมการ

 

นางกัญญา

รอดประสิทธิ์

เลขานุการ