hislut redtube xnxx sikis izle alman porno สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด - คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ประจำปี 2556

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ประจำปี 2556

นางพรพรรณ ศุภภิญโญพงศ์
ประธานกรรมการ
นายกิตติศักดิ์ พรหมรัตน์
รองประธานกรรมการ
นางกุสุมา เทียมพันธ์
กรรมการและเหรัญญิก
นางสาวพิศสุภา ปัจฉิมสวัสดิ์
กรรมการ
นายสมโชค สงขำ
กรรมการ
นายอนิรุทธ์ เสวกอาภรณ์
กรรมการ
นายนที ไม้สน
กรรมการ
นายสมยศ สุขขัง
กรรมการ
นางพรทิพย์ ชิณสงคราม
กรรมการ
นายอนุชา ปิยะวาณิชย์สกุล
กรรมการ
นางภรัณยา ปรางทอง
กรรมการ
นางพัชรี แก้วเกตุ
กรรมการ
นายณรงค์ วงค์ใจแก้ว
กรรมการ
นายสมโพธ วัดโพธิ์สุข
กรรมการ
นางสาวศิริธร บุตรแก้ว
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการอำนวยการ

  นางพรพรรณ ศุภภิญโญพงศ์ ประธานกรรมการ
  นายกิตติศักดิ์ พรหมรัตน์ กรรมการ
  นางกุสุมา เทียมพันธ์ กรรมการ
  นางสาวพิศสุภา ปัจฉิมสวัสดิ์ กรรมการ
  นางสาวศิริธร บุตรแก้ว เลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้

  นางพรพรรณ ศุภภิญโญพงศ์ ประธานกรรมการ
  นายกิตติศักดิ์ พรหมรัตน์ กรรมการ
  นางกุสุมา เทียมพันธ์ กรรมการ
  นางพัชรี แก้วเกตุ กรรมการ
  นางพรทิพย์ ชิณสงคราม เลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

  นายสมโชค สงขำ ประธานกรรมการ
  นายสมยศ สุขขัง กรรมการ
  นางสาวศิริธร บุตรแก้ว กรรมการ
  นายอนิรุทธ์ เสวกอาภรณ์ กรรมการ
  นางภรัณยา ปรางทอง เลขานุการ

คณะทำงานเงินกู้พิเศษ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

  นายกิตติศักดิ์ พรหมรัตน์
  นายอนุชา ปิยะวาณิชย์สกุล
  นางกุสุมา เทียมพันธ์
  นางพัชรี แก้วเกตุ
  นายณรงค์ วงค์ใจแก้ว

คณะทำงานเงินกู้พิเศษ วิทยาเขตรังสิต

  นายสมโชค สงขำ
  นางภรัณยา ปรางทอง
  นายอนิรุทธ์ เสวกอาภรณ์
  นายนที ไม้สน
  นายสมโพธ วัดโพธิ์สุข

ผลงาน