hislut redtube xnxx sikis izle alman porno สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด - คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2531 - 2553

คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2531 - 2553

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ประจำปี 2553

1. นางชนัญชี        ภังคานนท์          ประธานกรรมการ

2. นางพรพรรณ     ศุภภิญโญพงศ์     รองประธานกรรมการ

3. น.ส.สุภัทรา       วรภัทรพานิชย์     กรรมการและเหรัญญิก

4. นางนวลรัตน์      คุณศรีรักษ์สกุล    กรรมการ

5. นางศิริวรรณ      ว่องวีรวุฒิ            กรรมการ  

6. นางศิวารินทร์     หมวดทิพย์          กรรมการ

7. นางสาวอรุณีย์    ลิ้มประเสริฐ         กรรมการ

8. นายสัมพันธ์       ยิ้มพงษ์              กรรมการ

9. นายปริวัตร        สิงห์แก้ว              กรรมการ

10. นายฉัตรชัย      สิทธิกรโอฬารกุล  กรรมการ

11. นายนฤทธิ์       บุญรักษาทรัพย์     กรรมการ

12. นายนที          ไม้สน                 กรรมการ

13. นายณรงค์       วงค์ใจแก้ว           กรรมการ

14. นายดุษฎี        ผ่องโสภณ           กรรมการ

15. นางสาวผอบ    พลเมือง             กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2552

1. นางสมจิตต์         ลิขิตถาวร            ประธานกรรมการ

2. นางชนัญชี          ภังคานนท์           รองประธานกรรมการ

3. น.ส.สุภัทรา         วรภัทรพานิชย์      กรรมการและเหรัญญิก

4. นางนวลรัตน์        คุณศรีรักษ์สกุล     กรรมการ

5. นางภรัณยา         ปรางทอง             กรรมการ

6. นางศิริวรรณ        ว่องวีรวุฒิ             กรรมการ

7. นางศิวารินทร์       หมวดทิพย์           กรรมการ

8. นางสาวอรุณีย์      ลิ้มประเสริฐ          กรรมการ

9. นายสัมพันธ์         ยิ้มพงษ์               กรรมการ

10. นายปริวัตร         สิงห์แก้ว             กรรมการ

11. นายฉัตรชัย        สิทธิกรโอฬารกุล  กรรมการ

12. นายไกรสรส์       คำอ้วน               กรรมการ

13. นายสมาร          ชินาวงค์              กรรมการ

14. นายดุษฎี           ผ่องโสภณ          กรรมการ

15. นางสาวผอบ       พลเมือง            กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 21 ประจำปี 2551

1. นางสมจิตต์         ลิขิตถาวร             ประธานกรรมการ

2. นางมลฑา           เมืองทรัพย์           รองประธานกรรมการ

3. นางสมฤทัย         โอสนานนท์          กรรมการและเหรัญญิก

4. นายสมโชค          สงขำ                 กรรมการ

5. นางนวลรัตน์         คุณศรีรักษ์สกุล     กรรมการ

6. นางสาวผอบ         พลเมือง              กรรมการ

7. นางศิวารินทร์        หมวดทิพย์          กรรมการ

8. นางภรัณยา           ปรางทอง            กรรมการ

9. นายสัมพันธ์           ยิ้มพงษ์             กรรมการ

10. นางสาวอรุณีย์      ลิ้มประเสริฐ         กรรมการ

11. นางศิริวรรณ         ว่องวีรวุฒิ           กรรมการ

12. นายไกรสร          คำอ้วน               กรรมการ

13. นายสมาร            ชินาวงค์             กรรมการ

14. นายดุษฎี            ผ่องโสภณ          กรรมการ

15. นางสาวอรุณี       ชัยรัตน์               กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 20 ประจำปี 2550

1. นางสมจิตต์              ลิขิตถาวร                   ประธานกรรมการ  

2. นางสุธา                  เจียรนัยกุลวานิช           รองประธานกรรมการ  

3. นางสมฤทัย              โอสนานนท์                กรรมการและเหรัญญิก   

4. นายฐิฏินันท์              ธรรมโชติ                   กรรมการ           

5. นายสมโชค              สงขำ                        กรรมการ   

6. นางนวลรัตน์            คุณศรีรักษ์สกุล            กรรมการ   

7. นางภรัณยา              ปรางทอง                  กรรมการ   

8. นายศุภเจตน์            จันทร์สาส์น                กรรมการ  

9. นางสาวผอบ            พลเมือง                    กรรมการ

10. นางศิวารินทร์         หมวดทิพย์                กรรมการ  

11. นายไกรสร             คำอ้วน                    กรรมการ  

12. นายสมาร              ชินาวงค์                   กรรมการ  

13. นางอุไร                 แตงเผือก                 กรรมการ          

14. นางสาวภัสพร         ตั้งใจกตัญญู             กรรมการและเลขานุการ            

15. นางสาวอรุณี  ชัยรัตน์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 19 ประจำปี 2549

1. นางสาวณีณา                สวัสดิสรรพ์        ประธานกรรมการ  

2. นางสมจิตต์                  ลิขิตถาวร          รองประธานกรรมการ  

3. นางสาวอุไร                  แสงพิทักษ์        กรรมการและเหรัญญิก   

4. นายศุภโชค                  พิริยะสกุล          กรรมการ           

5. นางชนัญชี                   ภังคานนท์         กรรมการ   

6. นายฐิฏินันท์                 ธรรมโชติ           กรรมการ   

7. นายเลิศชัย                  วิเชียร                กรรมการ   

8. นางภรัณยา                 ปรางทอง            กรรมการ  

9. นายศุภเจตน์                จันทร์สาส์น         กรรมการ

10. นางสาวอรุณี              ชัยรัตน์               กรรมการ  

11. นายสมโชค                สงขำ                กรรมการ  

12. นายไกรสร                 คำอ้วน              กรรมการ  

13. นายสมาร                  ชินาวงค์             กรรมการ          

14. นางอุไร                   แตงเผือก            กรรมการ                        

15. นางสาวภัสพร           ตั้งใจกตัญญู         กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 18 ประจำปี 2548

1. นางสาวภาวิณี          ช้อยสุนิรชร        ประธานกรรมการ  

2. นางสาวณีณา           สวัสดิสรรพ์        รองประธานกรรมการ  

3. นางสาวอุไร             แสงพิทักษ์         กรรมการและเหรัญญิก   

4. นายศุภโชค             พิริยะสกุล            กรรมการ           

5. นางชนัญชี              ภังคานนท์            กรรมการ   

6. นายฐิฏินันท์             ธรรมโชติ             กรรมการ   

7. นายเลิศชัย              วิเชียร                 กรรมการ   

8. นางนัณชลิกา           วิศวพลานนท์        กรรมการ  

9. นางศิริวรรณ            ว่องวีรวุฒิ              กรรมการ

10. นางอรุณี              ชัยรัตน์                 กรรมการ  

11. นายสมโชค           สงขำ                   กรรมการ  

12. นายนที               ไม้สน                    กรรมการ  

13. นายณรงค์            วงค์ใจแก้ว              กรรมการ          

14. นายดุษฎี             ผ่องโสภณ              กรรมการ 

15. นางอุรา              ภาวศุทธินนท์           กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 17 ประจำปี 2547

1. นายบุญรอด             วุฒิศาสตร์กุล                ประธานกรรมการ

2. นางสาวภาวิณี          ช้อยสุนิรชร                   รองประธานกรรมการ

3. นางสาวอุไร             แสงพิทักษ์                   กรรมการและเหรัญญิก

4. นายศุภโชค             พิริยะสกุล                    กรรมการ

5. นางชนัญชี              ภังคานนท์                    กรรมการ

6. นายฐิฏินันท์            ธรรมโชติ                      กรรมการ

7. นายวิโรจน์             กิตติไชย                       กรรมการ

8. นางศิริวรรณ           ว่องวีรวุฒิ                      กรรมการ

9. นายสัมพันธ์           ยิ้มพงษ์                         กรรมการ

10. นายเลิศชัย          วิเชียร                           กรรมการ

11. นางนัณชลิกา       วิศวพลานนท์                 กรรมการ

12. นายนที              ไม้สน                           กรรมการ

13. นายณรงค์           วงค์ใจแก้ว                    กรรมการ

14. นายดุษฎี             ผ่องโสภณ                   กรรมการ

15. นางอุรา              ภาวศุทธินนท์                กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 16 ประจำปี 2546

1. นายบุญรอด            วุฒิศาสตร์กุล          ประธานกรรมการ

2. นางสาวภาวิณี         ช้อยสุนิรชร             รองประธานกรรมการ

3. นางสาวอุไร            แสงพิทักษ์             กรรมการและเหรัญญิก

4. นางชนัญชี             ภังคานนท์              กรรมการ

5. นายศุภโชค           พิริยะสกุล               กรรมการ

6. นายวิโรจน์             กิตติไชย                กรรมการ

7. นายสัมพันธ์           ยิ้มพงษ์                  กรรมการ

8. นายเลิศชัย            วิเชียร                    กรรมการ

9. นายสมโชค            สงขำ                    กรรมการ

10. นายพัชระ            โชติธรรมาภรณ์        กรรมการ

11. นายสุทธิศักดิ์       รัตนโพธิ์                  กรรมการ

12. นายนที               ไม้สน                     กรรมการ

13. นายณรงค์           วงค์ใจแก้ว               กรรมการ

14. นายดุษฎี            ผ่องโสภณ               กรรมการ

15. นางสุธี               คทวณิช                  กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 15 ประจำปี 2545

1. นางสาวอัมภารัชฏ์        วิเศษสมิต               ประธานกรรมการ

2. นายเสงี่ยม                 รัตนภูพันธ์              รองประธานกรรมการ

3. นางสาวจินตนา           จันทนทรัพย์            กรรมการและเหรัญญิก

4. นางดารณี                 วงศ์มาลาสิทธิ์          กรรมการและผู้จัดการ

5. นางสาวภาวิณี            ช้อยสุนิรชร             กรรมการ

6. นายสมชาย               เอกพฤกษาอำไพ      กรรมการ

7. นายฐิฏินันท์              ธรรมโชติ                กรรมการ

8. นางสาวปิยะวรรณ      บัณฑูรนิพิท             กรรมการ

9. นายสมโชค              สงขำ                     กรรมการ

10. นายพัชระ              โชติธรรมาภรณ์        กรรมการ  

11. นายสุทธิศักดิ์          รัตนโพธิ์                กรรมการ  

12. นายนที                 ไม้สน                    กรรมการ  

13. นายณรงค์              วงค์ใจแก้ว              กรรมการ          

14. นายดุษฎี               ผ่องโสภณ              กรรมการ                          

15. นางสุธี                  คทวณิช                  กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 14 ประจำปี 2544

1. นางสาวอัมภารัชฏ์        วิเศษสมิต               ประธานกรรมการ  

2. นายเสงี่ยม                 รัตนภูพันธ์               รองประธานกรรมการ  

3. นางสาวจินตนา           จันทนทรัพย์             กรรมการและเหรัญญิก   

4. นางดารณี                  วงศ์มาลาสิทธิ์           กรรมการและผู้จัดการ   

5. นายศุภโชค                พิริยะสกุล                กรรมการ   

6. นายสมชาย                เอกพฤกษาอำไพ       กรรมการ   

7. นางสาวปิยะวรรณ        บัณฑูรนิพิท              กรรมการ   

8. นายฐิฏินันท์               ธรรมโชติ                 กรรมการ  

9. นายวิโรจน์                 กิตติไชย                 กรรมการ

10. นายสมโชค              สงขำ                     กรรมการ     

11. นายสุทธิศักดิ์            รัตนโพธิ์                 กรรมการ  

12. นางเมธาวี                ดีใจ                       กรรมการ  

13. นายสุนทร                คชรินทร์                 กรรมการ          

14. นายสมพิศ               แพงคำผุย               กรรมการ

15. นางสุธี                    คทวณิช                 กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 13 ประจำปี 2543

1. นางสาวศรีสุดา             จงสิทธิผล                 ประธานกรรมการ  

2. นางสาวอัมภารัชฏ์          วิเศษสมิต                 รองประธานกรรมการ  

3. นางสาวจินตนา             จันทนทรัพย์              กรรมการและเหรัญญิก   

4. นางดารณี                    วงศ์มาลาสิทธิ์            กรรมการและผู้จัดการ   

5. นายสันติ                      พิลาศลักษณ์             กรรมการ   

6. นายศุภโชค                   พิริยะสกุล                 กรรมการ   

7. นายสมชาย                   เอกพฤกษาอำไพ        กรรมการ   

8. นางสาวปิยะวรรณ           บัณฑูรนิพิท               กรรมการ  

9. นายฐิฏินันท์                  ธรรมโชติ                  กรรมการ

10. นายสถาพร                  สุขการ                     กรรมการ     

11. นายสุระพล                  โต๊ะและ                   กรรมการ  

12. นายดุษฎี                    ผ่องโสภณ                กรรมการ  

13. นายณรงค์                  วงค์ใจแก้ว                 กรรมการ          

14. นายวิโรจน์                 กิตติไชย                   กรรมการ                                   

15. นางสาวยุพา               ผลวิจิตร                   กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 12 ประจำปี 2542

1. นางสาวศรีสุดา             จงสิทธิผล                 ประธานกรรมการ  

2. นางสาวอัมภารัชฏ์          วิเศษสมิต                 รองประธานกรรมการ  

3. นางสาวจินตนา             จันทนทรัพย์               กรรมการและเหรัญญิก   

4. นางดารณี                    วงศ์มาลาสิทธิ์             กรรมการและผู้จัดการ   

5. นายสันติ                      พิลาศลักษณ์              กรรมการ   

6. นายศุภโชค                   พิริยะสกุล                 กรรมการ   

7. นายสมชาย                    เอกพฤกษาอำไพ       กรรมการ   

8. นางสาวปิยะวรรณ            บัณฑูรนิพิท              กรรมการ  

9. นายฐิฏินันท์                   ธรรมโชติ                 กรรมการ

10. นายสถาพร                  สุขการ                    กรรมการ     

11. นายสุระพล                  โต๊ะและ                  กรรมการ  

12. นายดุษฎี                     ผ่องโสภณ              กรรมการ  

13. นายณรงค์                   วงค์ใจแก้ว              กรรมการ          

14. นายวิโรจน์                  กิตติไชย                 กรรมการ                                   

15. นางสาวยุพา                ผลวิจิตร                  กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 11 ประจำปี 2541

1. นางลักษณา                    สตะเวทิน                  ประธานกรรมการ

2. นางสาวศรีสุดา                 จงสิทธิผล                 รองประธานกรรมการ

3. นางสาวอุไร                     แสงพิทักษ์                กรรมการและเหรัญญิก

4. นางดารณี                      วงศ์มาลาสิทธิ์             กรรมการและผู้จัดการ

5. นายสมชาย                     เอกพฤกษาอำไพ         กรรมการ

6. นางสาวปิยะวรรณ             บัณฑูรนิพิท               กรรมการ

7. นายศุภโชค                    พิริยะสกุล                 กรรมการ

8. นางสายใจ                      ภูษา                        กรรมการ

9. นายสถาพร                     สุขการ                     กรรมการ

10. นายณรงค์                     วงค์ใจแก้ว                กรรมการ

11. นายเพิ่ม                        แก้วกัลยา                 กรรมการ

12. นายฐิฏินันท์                   ธรรมโชติ                  กรรมการ

13. นางสุธี                          คทวณิช                   กรรมการและเลขานุการ

14. นายวิโรจน์                     กิตติไชย                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 10 ประจำปี 2540

1. นางลักษณา                    สตะเวทิน                  ประธานกรรมการ

2. นางสาวศรีสุดา                 จงสิทธิผล                 รองประธานกรรมการ

3. นางสาวอุไร                     แสงพิทักษ์                กรรมการและเหรัญญิก

4. นางดารณี                       วงศ์มาลาสิทธิ์             กรรมการและผู้จัดการ

5. นายสมชาย                     เอกพฤกษาอำไพ         กรรมการ

6. นายธวัชชัย                     พานิชย์สกุลชัย             กรรมการ

7. นางสาวปิยะวรรณ              บัณฑูรนิพิท               กรรมการ

8. นายศุภโชค                     พิริยะสกุล                  กรรมการ

9. นายพิชัย                         ถนอมทรัพย์               กรรมการ

10. นางสายใจ                     ภูษา                       กรรมการ

11. นายสถาพร                    สุขการ                     กรรมการ

12. นายณรงค์                     วงค์ใจแก้ว                กรรมการ

13. นายเพิ่ม                        แก้วกัลยา                 กรรมการ

14. นางสุธี                          คทวณิช                   กรรมการและเลขานุการ

15. นายวิโรจน์                     กิตติไชย                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 9 ประจำปี 2539

1. นายสมหมาย                   ดอกไม้                     ประธานกรรมการ

2. นางลักษณา                    สตะเวทิน                  รองประธานกรรมการ

3. นางสาวอุไร                     แสงพิทักษ์                กรรมการและเหรัญญิก

4. นางดารณี                       วงศ์มาลาสิทธิ์             กรรมการและผู้จัดการ

5. นายสมชาย                     เอกพฤกษาอำไพ         กรรมการ

6. นายธวัชชัย                     พานิชย์สกุลชัย           กรรมการ

7. นางสาวปิยะวรรณ             บัณฑูรนิพิท               กรรมการ

8. นายศุภโชค                     พิริยะสกุล                 กรรมการ

9. นายเลอพงศ์                    ศรีเกื้อ                     กรรมการ

10. นางสายใจ                     ภูษา                       กรรมการ

11. นายสถาพร                    สุขการ                     กรรมการ

12. นายณรงค์                      วงค์ใจแก้ว                กรรมการ

13. นายเพิ่ม                        แก้วกัลยา                 กรรมการ

14. นางสุธี                          คทวณิช                   กรรมการและเลขานุการ

15. นายวิโรจน์                     กิตติไชย                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 8 ประจำปี 2538

1. นายสมหมาย                   ดอกไม้                     ประธานกรรมการ

2. นางลักษณา                    สตะเวทิน                  รองประธานกรรมการ

3. นางสาวอุไร                     แสงพิทักษ์                กรรมการและเหรัญญิก (ผู้จัดการ)

4. นายอุดมศักดิ์                  โสมคำ                      กรรมการ

5. นายศุภโชค                    พิริยะสกุล                  กรรมการ

6. นายสมชาย                     เอกพฤกษาอำไพ        กรรมการ

7. นายเลอพงศ์                    ศรีเกื้อ                      กรรมการ

8. นายธวัชชัย                    พานิชย์สกุลชัย            กรรมการ

9. นายสถาพร                     สุขการ                     กรรมการ

10. นางสาวปิยะวรรณ            บัณฑูรนิพิท              กรรมการ

11. นางสายใจ                     ภูษา                       กรรมการ

12. นายแสงจันทร์                 ปินะถา                    กรรมการ

13. นายเพิ่ม                       แก้วกัลยา                 กรรมการ

14. นางสุธี                          คทวณิช                  กรรมการและเลขานุการ

15. นายวิโรจน์                     กิตติไชย                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 7 ประจำปี 2537

 1. นายสมหมาย                   ดอกไม้                    ประธานกรรมการ

2. นายสากล                        ภู่ศิริ                        รองประธานกรรมการ

3. นางสาวอุไร                      แสงพิทักษ์               กรรมการและเหรัญญิก (ผู้จัดการ)

4. นางสาวอัมภารัชฏ์             วิเศษสมิต                 กรรมการ

5. นายอุดร                          แย้มเดช                   กรรมการ

6. นายศุภโชค                     พิริยะสกุล                 กรรมการ

7. นายอุดมศักดิ์                   โสมคำ                     กรรมการ

8. นางชนันนา                      รอดสุทธิ                   กรรมการ

9. นายสมชาย                     เอกพฤกษาอำไพ         กรรมการ

10. นายวิโรจน์                     กิตติไชย                   กรรมการ

11. นายวินัย                        ดีปัญญา                   กรรมการ

12. นางสายใจ                     ภูษา                       กรรมการ

13. นายชิ้น                         น้ำทิพย์                    กรรมการ

14. นางสายตา                     ธรรมสุทธิ์                 กรรมการ

15. นางสาวสมลักษณ์            เพียรธัญกรณ์            กรรมการและเลขานุการ 

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 6 ประจำปี 2536

1. นางกัลยาภรณ์                 หมื่นนิกร                  ประธานกรรมการ

2. นายสมหมาย                   ดอกไม้                     รองประธานกรรมการ

3. นายเสงี่ยม                     รัตนภูพันธ์                กรรมการและเหรัญญิก

4. นายนเรศร์                      เกษะประกร               กรรมการ

5. นายศุภโชค                    พิริยะสกุล                 กรรมการ

6. นางสาวศรีสุดา                 จงสิทธิผล                 กรรมการ

7. นางสุมาณี                      ไพศาลเวชกรรม          กรรมการ

8. นางชนันนา                     รอดสุทธิ                   กรรมการ

9. นางสาวปรัศนีย์                เกศะบุตร                  กรรมการ

10. นางสุนีย์                        เทพสุวรรณ               กรรมการ

11. นายฤทธิไกร                   ยิ้มพะ                      กรรมการ

12. นายวิสณุ                       สมสงวน                   กรรมการ

13. นางวิเชียร                     เร่บ้านเกาะ                กรรมการ

14. นายวีระพงษ์                   ดอกบัว                    กรรมการ

15. นางสาวยุพา                   ผลวิจิตร                   กรรมการและเลขานุการ 

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 5 ประจำปี 2535

1. นางสาวขวัญใจ                อั้งตระกูล                  ประธานกรรมการ

2. นายบุญรอด                    วุฒิศาสตร์กุล             รองประธานกรรมการ

3. นายเสงี่ยม                     รัตนภูพันธ์                กรรมการและเหรัญญิก

4. นายนเรศร์                      เกษะประกร               กรรมการ

5. นายนุกูลกิจ                    คำรบธนสาร              กรรมการ

6. นายศุภโชค                    พิริยะสกุล                 กรรมการ

7. นางสาวอารีรัตน์               ตันวีระชัยสกุล            กรรมการ

8. นางสาวรานี                    เหมมณี                    กรรมการ

9. นางสายสุนีย์                   โต๊ะและ                    กรรมการ

10. นางอัญชลี                     ดีปัญญา                   กรรมการ

11. นายวิโรจน์                     กิตติไชย                   กรรมการ

12. นายสาธิต                      มีนาค                      กรรมการ

13. นายตอน                       ฝั้นเฝือ                     กรรมการ

14. นายวิทย์ชา                    พรรณนิกร                 กรรมการ

15. นางสาวยุพา                   ผลวิจิตร                   กรรมการและเลขานุการ 

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 4 ประจำปี 2534

1. นางสุรี                          บูรณธนิต                  ประธานกรรมการ

2. นางกัลยาภรณ์                 หมื่นนิกร                  รองประธานกรรมการ

3. นายเสงี่ยม                     รัตนภูพันธ์                กรรมการและเหรัญญิก

4. นายนเรศร์                      เกษะประกร               กรรมการ

5. นายสากล                       ภู่ศิริ                        กรรมการ

6. นางสมจิตต์                     ลิขิตถาวร                 กรรมการ

7. นายธีรพล                      ภูรัต                        กรรมการ

8. นางสาวพกุล                  พัฒน์ดิลก                 กรรมการ

9. นายศุภโชค                    พิริยะสกุล                 กรรมการ

10. นายสุระพล                    โต๊ะและ                    กรรมการ

11. นายวิโรจน์                     กิตติไชย                   กรรมการ

12. นายธารา                       วัฒนชูสกุล                กรรมการ

13. นายสมพร                      โพธิ์น้อย                   กรรมการ

14. นายบุญรัตน์                   ม่วงทับแสด               กรรมการ

15. นางสาวภาวิณี                 ช้อยสุนิรชร                กรรมการและเลขานุการ 

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 3 ประจำปี 2533

1. นางสุรี                           บูรณธนิต                  ประธานกรรมการ

2. นางสาวขวัญใจ                อั้งตระกูล                  รองประธานกรรมการ

3. นายเสงี่ยม                      รัตนภูพันธ์                กรรมการและเหรัญญิก

4. นายนเรศร์                      เกษะประกร                กรรมการ

5. นางสมจิตต์                     ลิขิตถาวร                  กรรมการ

6. นางสาวนวลอนงค์             พันธ์มณี                   กรรมการ

7. นายธีรพล                      ภูรัต                          กรรมการ

8. นายนิพนธ์                      ลาวัณย์โกวิท              กรรมการ

9. นางขวัญขจร                   ยุวานนท์                    กรรมการ

10. นางสาวจินดา                  อรรถสิทธิ์                 กรรมการ

11. นายสัญญา                     เหลืองดำรงค์             กรรมการ

12. นายถวัลย์                      ด้วงศิริ                      กรรมการ

13. นางจิระ                        ทรงวิชา                     กรรมการ

14. นายผิน                         ไพรศร                     กรรมการ

15. นางสาวภาวิณี                 ช้อยสุนิรชร                กรรมการและเลขานุการ 

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 2 ประจำปี 2532

1. นางสุรี                           บูรณธนิต                  ประธานกรรมการ

2. นางสาวขวัญใจ                อั้งตระกูล                  รองประธานกรรมการ

3. นางสาวมัทนา                  สานติวัตร                 กรรมการและเหรัญญิก

4. นางกัลยาภรณ์                 หมื่นนิกร                   กรรมการ

5. นายสมหมาย                   ดอกไม้                     กรรมการ

6. นายสากล                        ภู่ศิริ                        กรรมการ

7. นายวิรัติ                          นิธิกุล                      กรรมการ

8. นายอภิวัฒน์                     วัฒนางกูร                 กรรมการ

9. นางลักษณา                     สตะเวทิน                  กรรมการ

10. นายวัฒนา                      สุนทรธัย                   กรรมการ

11. นางสาวภาวิณี                 ช้อยสุนิรชร                กรรมการ

12. นายนเรศร์                      เกษะประกร               กรรมการ

13. นางสาวจินดา                  อรรถสิทธิ์                 กรรมการ

14. นายบุญส่ง                     ทรงวิชา                    กรรมการ

15. นางวันทนา                    ศรีชัยเพชร                กรรมการและเลขานุการ 

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 1 ประจำปี 2531

1. นางสุรี                            บูรณธนิต                  ประธานกรรมการ

2. นายธนู                            กุลชล                      รองประธานกรรมการ

3. นางสาวมัทนา                   สานติวัตร                 รองประธานกรรมการ

4. นายเสงี่ยม                       รัตนภูพันธ์                 กรรมการและเหรัญญิก

5. นายรัตน์                          โอสถานุเคราะห์           กรรมการ

6. นางนฤมล                        โอสถานุเคราะห์           กรรมการ

7. นายสมหมาย                     ดอกไม้                     กรรมการ

8. นางกัลยาภรณ์                   หมื่นนิกร                   กรรมการ

9. นายวัฒนา                        สุนทรธัย                    กรรมการ

10. นางสาวอัมภารัชฏ์             วิเศษสมิต                 กรรมการ

11. นายอภิวัฒน์                    วัฒนางกูร                 กรรมการ

12. นายวิรัติ                         นิธิกุล                      กรรมการ

13. นายสากล                       ภู่ศิริ                        กรรมการ

14. นางลักษณา                    สตะเวทิน                  กรรมการ

15. นางวันทนา                     ศรีชัยเพชร                กรรมการและเลขานุการ 

end faq