hislut redtube xnxx sikis izle alman porno สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด - โครงการสหกรณ์ 3 ดี ประจำปี 2553

โครงการสหกรณ์ 3 ดี ประจำปี 2553

เกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกตาม “โครงการสหกรณ์ 3 ดี”   

ประเภทสมาชิกสหกรณ์ (ออมดี) ได้แก่    

อาจารย์นวลศิริ     ดอกไม้           จากฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี  

คุณพรมาลี          ปิยะทรงสุทธิ์   จากแผนกการเงิน ฝ่ายการคลัง  

คุณกนกวรรณ      อินทร์มา         จากแผนกบริการอาคารสถานที่รังสิต   

 

ประเภทกรรมการสหกรณ์ (ปฏิบัติดี) ได้แก่

อาจารย์ศิวารินทร์  หมวดทิพย์     จากแผนกระบบอาคาร ฝ่ายอาคารสถานที่ 

 

รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญสำหรับสหกรณ์ฯ จำนวน 1 รางวัล

เงินสดจำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คำขวัญคือ  “ออมก่อนใช้ จ่ายหลังคิด ชีวิตมั่นคง”     

ผู้ชนะเลิศได้แก่ รองศาสตราจารย์วัฒนา  สุนทรธัย   จากสำนักประกันคุณภาพการศึกษา       

 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 (วันที่ 8 เมษายน)