hislut redtube xnxx sikis izle alman porno สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด - คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30 ประจำปี 2560

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30 ประจำปี 2560

 นายสมหมาย ดอกไม้

ที่ปรึกษา

 

นายสมยศ  โอสนานนท์
ประธานกรรมการ

 

 

 

นางเสาวณี  มณีแสงสาคร
รองประธานกรรมการ

 

 

นางสุธี คทวณิช

ผู้ตรวจสอบกิจการ

 

 


นางสาวสุภัทรา วรภัทรพาณิชย์
กรรมการและเหรัญญิก

 

 

 

นางสาวมารยาท โยทองยศ
กรรมการ

 

 

นางศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ
กรรมการ

 

 

นางสาวสุกัญญา  เกษมจันทร์
กรรมการ

 

 

 

นางสาวกาญจนา  ชูขำ
กรรมการ

 

 

นางสุนัน  คงธงชัย
กรรมการ

 

 

นายสมพร  ปานขลิบ
กรรมการ

 

 

นายฉัตรชัย  สิทธิกรโอฬารกุล
กรรมการ

 

 

นางภรัณยา  ปรางทอง
กรรมการ

 

 

นายไกรสรส์  คำอ้วน
กรรมการ

 

 

 

นางทองดี  สลุงใหญ่
กรรมการ

 

 

 

นางบุญพา  อมรกุล
กรรมการ

 

 

นางสาวศศิกานต์  ดีเจริญ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการอำนวยการ

  นายสมยศ โอสนานนท์ ประธานกรรมการ
  นางเสาวณี มณีแสงสาคร กรรมการ
  นางสาวสุภัทรา วรภัทรพานิชย์ กรรมการ
  นางสาวมารยาท โยทองยศ กรรมการ
  นางสาวศศิกานต์ ดีเจริญ เลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้

  นายสมยศ        โอสนานนท์ ประธานกรรมการ
  นางเสาวณี มณีแสงสาคร กรรมการ
  นางสาวสุภัทรา วรภัทรพานิชย์ กรรมการ
  นายสมพร ปานขลิบ กรรมการ
  นางสุนัน คงธงชัย เลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

  นางศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ ประธานกรรมการ
  นางสาวมารยาท โยทองยศ กรรมการ
  นางสาวกาญจนา ชูขำ กรรมการ
  นายไกรสรส์ คำอ้วน กรรมการ 
  นางภรัณยา ปรางทอง เลขานุการ

คณะทำงานเงินกู้พิเศษ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

  นายไกรสรส์ คำอ้วน หัวหน้าคณะทำงาน
  นางสาวกาญจนา ชูขำ  
  นายฉัตรชัย สิทธิกรโอฬารกุล  
  นางสาวสุกัญญา เกษจันทร์  
  นางสุนัน คงธงชัย  
  นางภรัณยา ปรางทอง