hislut redtube xnxx sikis izle alman porno สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด - คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29 ประจำปี 2559

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29 ประจำปี 2559

 นายสมหมาย ดอกไม้

ที่ปรึกษา

 

นายสมยศ  โอสนานนท์
ประธานกรรมการ

 

 

 

นางสาวเสาวณี  แซ่ตั้ง
รองประธานกรรมการ

 

 

นางสุธี คทวณิช

ผู้ตรวจสอบกิจการ

 

 

นางกุสุมา เทียมพันธ์
กรรมการและเหรัญญิก

 

 

นางศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ
กรรมการ

 

 

นางสุจินต์  เพิ่มพิทักษ์
กรรมการ

 

 

นางสาวสุกัญญา  เกษมจันทร์
กรรมการ

 

 

 

นางสาวกาญจนา  ชูขำ
กรรมการ

 

 

นางสุนัน  คงธงชัย
กรรมการ

 

 

นายสมพร  ปานขลิบ
กรรมการ

 

 

นายฉัตรชัย  สิทธิกรโอฬารกุล
กรรมการ

 

 

นางภรัณยา  ปรางทอง
กรรมการ

 

 

นายไกรสรส์  คำอ้วน
กรรมการ

 

 

นางสาวทองดี  สลุงใหญ่
กรรมการ

 

 

นางบุญพา  อมรกุล
กรรมการ

 

 

นางสาวศศิกานต์  ดีเจริญ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการอำนวยการ

  นายสมยศ โอสนานนท์ ประธานกรรมการ
  นางสาวเสาวณี แซ่ตั้ง กรรมการ
  นางกุสุมา เทียมพันธ์ กรรมการ
  นางสุจินต์ เพิ่มพิทักษ์ กรรมการ
  นางสาวศศิกานต์ ดีเจริญ เลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้

  นายสมยศ โอสนานนท์ ประธานกรรมการ
  นางสาวเสาวณี แซ่ตั้ง กรรมการ
  นางกุสุมา เทียมพันธ์ กรรมการ
  นายสมพร ปานขลิบ กรรมการ
  นางสุนัน คงธงชัย เลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

  นางศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ ประธานกรรมการ
  นางสุจินต์ เพิ่มพิทักษ์ กรรมการ
  นางสาวกาญจนา ชูขำ กรรมการ
  นายไกรสรส์ คำอ้วน กรรมการ 
  นางภรัณยา ปรางทอง เลขานุการ

คณะทำงานเงินกู้พิเศษ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

  นายไกรสรส์ คำอ้วน หัวหน้าคณะทำงาน
  นางสาวกาญจนา ชูขำ  
  นายฉัตรชัย สิทธิกรโอฬารกุล  
  นางสาวสุกัญญา เกษจันทร์  
  นางสุนัน คงธงชัย  
  นางภรัณยา ปรางทอง