hislut redtube xnxx sikis izle alman porno สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด - สวัสดิการสมาชิก

สวัสดิการสมาชิก สอ.มกท.

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

ทุนการศึกษาประเภทประถมศึกษา

ทุนการศึกษาประเภทมัธยมศึกษา

 

 

เงินสงเคราะห์สมาชิก

อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย

การศพสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดามารดา

     สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกหรือผู้รับประโยชน์แจ้งความประสงค์ พร้อมแนบหลักฐานของผู้ถึงแก่กรรมให้คณะกรรมการดำเนินการทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันถึงแก่กรรม เมื่อพ้นกำหนดแล้วเป็นอันหมดสิทธิในการรับเงินสงเคราะห์

 

 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง