hislut redtube xnxx sikis izle alman porno สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด - หลักธรรมาภิบาล

หลักธรรมาภิบาล

  1. หลักนิติธรรม คือ การกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ กติกาต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสมาชิกและสังคม โดยมีการยินยอมพร้อมใจ และถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
  2. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร หรือสมาชิกสหกรณ์ถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น
  3. หลักความโปร่งใส คือ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบ และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และช่วยให้การทำงานปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น
  4. หลักความมีส่วนร่วม คือ การให้สมาชิกมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจสำคัญๆ ของสหกรณ์ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมและขจัดการผูกขาด ซึ่งจะช่วยให้เกิดความร่วมมือและความสามัคคี
  5. หลักความรับผิดชอบ คือ ผู้บริหารสหกรณ์ต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง มุ่งให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาขอรับบริการ รับผิดต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที
  6. หลักความคุ้มค่า คือ ผู้บริหารสหกรณ์ต้องเห็นความสำคัญในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ โดยยึดหลักประหยัดและคุ้มค่า ตั้งจุดมุ่งหมายไปที่ผู้รับบริการ หรือประชาชนโดยส่วนรวม